Zástupca starostu obce

 

                                                                                                           Zástupca starostu obce- poverenie

Ing. Stanislav Fertaľ
Mošurov 40, 082 67

 Starosta obce Mošurov , Ing. Ondrej Chlebuš, v súlade s ust.§ 13 b ods.1 a 3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o obecnom zriadení" )
                                                                                                                     poverujem
 zastupovaním starostu obce svojho zástupcu a poslanca Obecného zastupiteľstva v Mošurov
                                                                                                                  Ing. Stanislava Fertaľa
a to odo dňa 29.10.2022 na celé funkčné obdobie rokov 2022-2026, resp. do jeho odvolania v tomto rozsahu :
Zástupca starostu je zástupcom štatutárneho orgánu .

A. Počas prítomnosti starostu obce:

- organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- spracováva návrh uznesení pre zasadnutie obecného zastupiteľstva,
- podpisuje dovolenku starostovi obce, cestovné príkazy a platové dekréty starostu obce,
- vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu.

B. Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce
Pod neprítomnosťou alebo nespôsobilosťou starostu treba rozumieť takú situáciu, keď starosta objektívne nemôže realizovať a vykonávať pôsobnosti, ktoré sú mu zverené platnou právnou úpravou . Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje ťažká choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu na výkon funkcie presahujúcich 10 kalendárnych dní a nepresahujúcej tri kalendárne mesiace zastupuje starostu v tomto rozsahu :
-
usmerňuje činnosť obecného úradu v určenom rozsahu,
-
vykonáva bežné úkony súvisiace s chodom obce, nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu podľa § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- rozhoduje vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení v tomto prevedení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou,
- zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu,
- neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta,
- v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovaním starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu.
- podpisuje príkazy na úhradu dodávateľských faktúr, účtovné a pokladničné doklady - v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité a spracované v dobe neprítomnosti starostu,
- je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na všetkých pracovnoprávnych aktoch, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- je oprávnený v majetkovýchprávnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv t.j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať,
- plní ďalšie úlohy určené starostom obce,
- plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
- v súčinnosti so starostom obce organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase krízovej situácie na území obce - povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie.
Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie presahujúcej tri kalendárne mesiace je oprávnený vykonávať všetky pracovné činnosti právomocí starostu v plnom rozsahu zákona o obecnom zriadení okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru pracovníkov obce. V prípade zániku mandátu obce v zmysle § 13 a, ods.1, písm.c) až i) zákona obecnom zriadení vykonáva mandát starostu obce jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia novozvoleného starostu obce . Zástupca plní úlohy starostu obce aj v zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení.
Toto poverenie je účinné od  31.10.2022.
Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca alebo odvolaním zástupcu starostu z funkcie.
V Mošurove dňa 31.10.2022                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     .........................................................
                                                                                                                                                                                      Ing. Ondrej Chlebuš , starosta obce
Poverený zástupca starostu svojím podpisom potvrdzuje , že rozumie obsahu a účelu tohto poverenia, že sú mu známe úlohy zástupcu starostu o obecnom zriadení a že toto poverenie prijíma.
V Mošurove , dňa 31.10.2022
                                                                                                                                                                                        ...................................................................
                                                                                                                                                                                         Ing. Stanislav Fertaľ, zástupca starostu obce